Bent Albalad Samosa Leaves (رقائق سمبوسة)

Bent Albalad Samosa Leaves (رقائق سمبوسة)

بنت البلد

500g